Chèn Đồ Họa Từ Tập Tin

  1. Nhấn vào tài liệu ở vị trí bạn muốn chèn đồ họa.

  2. Choose Insert - Image - From File.

  3. Tìm tập tin đồ họa bạn muốn chèn, sau đó nhấn vào nút Mở.

Mặc định là đồ họa đã chèn nằm ở giữa bên trên đoạn văn chứa con trỏ.

Chèn Đồ Họa

Chèn đồ họa từ bộ sưu tập bày bằng cách kéo và thả

Chèn Ảnh đã Quét

Chèn Đồ họa từ LibreOffice Draw hay Impress

Chèn Đồ thị Calc vào Tài liệu Văn bản