Định dạng Chỉ mục hay Mục lục

Bạn có thể áp dụng kiểu dáng đoạn văn khác nhau, gán siêu liên kết cho mục nhập, sửa đổi bố trí các mục nhập, và thay đổi màu nền của chỉ mục, cả trong hộp thoại Chèn chỉ mục.

Để áp dụng kiểu dáng đoạn văn khác cho cấp chỉ mục:

 1. Nhấn-phải vào chỉ mục hay mục lục, sau đó chọn lệnh Sửa chỉ mục/mục lục.

 2. Nhấn vào thẻ Kiểu dáng.

 3. Nhấn vào cấp chỉ mục trong danh sách Cấp.

 4. Trong danh sách Kiểu dáng Đoạn văn, nhấn vào kiểu dáng bạn muốn áp dụng.

 5. Nhấn vào nút Gán<.

 6. Nhấn vào nút OK.

Để gán siêu liên kết cho mục nhập trong mục lục:

Bạn có thể gán tham chiếu chéo dạng siêu liên kết cho mục nhập trong mục lục.

 1. Nhấn-phải vào mục lục, sau đó chọn lệnh Sửa chỉ mục/bảng.

 2. Nhấn vào thẻ Mục nhập.

 3. Trong danh sáchCấp, nhấp vào cấp tiêu đề mà bạn muốn gán siêu liên kết tới.

 4. Trong vùng Cấu trúc, nhấn vào hộp đằng trước E#, rồi nhấn vào mục Siêu liên kết.

 5. Nhấn vào hộp đằng sau E, sau đó nhấn vào mục Siêu liên kết.

 6. Lặp lại những bước này cho mỗi cấp tiêu đề cho đó bạn muốn tạo siêu liên kết, hoặc nhấn vào nút Mọi cấp để áp dụng định dạng cho mọi cấp.

Tạo Mục Lục

Xác định mục nhập Chỉ mục hay Mục lục

Cập nhật, Chỉnh sửa và Xoá các Chỉ mục và Mục lục

Chỉnh sửa hay Xoá mục nhập Bảng và Chỉ mục

Tạo Chỉ mục theo Thứ tự abc

Chỉ Mục Tự Xác Định

Tạo Thư Tịch

Chỉ Mục Bao Quát Vài Tài Liệu