Xác định mục nhập Chỉ mục hay Mục lục

Địnnh nghĩa Mục nhập chỉ mục

  1. Trong tài liệu, nhấn vào một từ nào đó, hoặc tô sáng chuỗi bạn muôn sử dụng làm mục nhập chỉ mục.

  2. Choose Insert - Table of Contents and Index - Index Entry, and do one of the following:

Xác định mục nhập Mục lục

Phương pháp tốt nhất để tạo ra mục lục là áp dụng kiểu dáng đoạn văn tiêu đề đã định sẵn, như « Tiêu đề 1 », cho các đoạn văn bạn muốn thấy trong mục lục.

Để sử dụng kiểu dáng đoạn văn riêng làm mục nhập mục lục:

  1. Choose Tools - Chapter Numbering and click the Numbering tab.

  2. Trong hộp Kiểu dáng Đoạn văn, chọn kiểu dáng đoạn văn bạn muốn cho mục lục.

  3. Trong danh sách Cấp, nhấn vào cấp cho đó bạn muốn gán kiểu dáng đoạn văn.

  4. Nhấn vào nút OK. Giờ này bạn có thể áp dụng kiểu dáng cho tiêu đề trong tài liệu, cũng có tiêu đề trong mục lục.

Tạo Mục Lục

Cập nhật, Chỉnh sửa và Xoá các Chỉ mục và Mục lục

Định dạng Chỉ mục hay Mục lục

Chỉnh sửa hay Xoá mục nhập Bảng và Chỉ mục

Tạo Chỉ mục theo Thứ tự abc

Chỉ Mục Tự Xác Định

Tạo Thư Tịch

Chỉ Mục Bao Quát Vài Tài Liệu