Chỉnh sửa hay Xoá mục nhập Bảng và Chỉ mục

Mục nhập chỉ mục được chèn vào tài liệu của bạn như một trường. Để xem các trường trong tài liệu, lựa Xem và đảm bảo rằng Đổ bóng trường được chọn.

  1. Để con trỏ đúng đằng trước mục nhập chỉ mục trong tài liệu.

  2. Choose Edit - Reference - Index Entry..., and do one of the following:

Để quay qua các mục nhập chỉ mục trong cùng tài liệu, nhấn vào mũi tên kế tiếp hay lùi lại trong hộp thoại Sửa mục nhập chỉ mục.

Tạo Mục Lục

Xác định mục nhập Chỉ mục hay Mục lục

Cập nhật, Chỉnh sửa và Xoá các Chỉ mục và Mục lục

Định dạng Chỉ mục hay Mục lục

Tạo Chỉ mục theo Thứ tự abc

Chỉ Mục Tự Xác Định

Tạo Thư Tịch

Chỉ Mục Bao Quát Vài Tài Liệu