Ẩn văn bản

Bạn có thể sử dụng trường và phần để ẩn hay hiển thị văn bản trong tài liệu nếu điều kiện được thỏa.

Trước khi bạn có thể ẩn văn bản, bạn cần phải tạo một biến để sử dụng trong điều kiện đối với tình trạng ẩn văn bản.

Tạo một biến

 1. Nhấn vào tài liệu, sau đó chọn lệnh Chèn > Trường > Khác.

 2. Nhấn vào thẻ Biến, sau đó nhấn vào mục « Đặt biến » trong danh sách Kiểu.

 3. Nhấn vào mục « Chung » trong danh sách Định dạng.

 4. Đánh tên của biến trong hộp Tên, ví dụ, Hide.

 5. Nhập giá trị cho biến trong hộp Giá trị, ví dụ, 1.

 6. Để ẩn biến này trong tài liệu, chọn mục Vô hình.

 7. Nhắp Chèn rồi nhắp Đóng.

Để ẩn văn bản:

 1. Nhấn vào tài liệu ở vị trí bạn muốn thêm văn bản.

 2. Chọn lệnh Chèn > Trường > Khác, sau đó nhấn vào thẻ Hàm.

 3. Nhấn vào mục « Văn bản ẩn » trong danh sách Kiểu.

 4. Nhập một mệnh đề trong hộp Điều kiện. Ví dụ, dùng biến bạn đã định nghĩa trrước, nhập Hide==1.

 5. Trong hộp Văn bản ẩn, gõ chuỗi văn bản bạn muốn ẩn.

 6. Nhắp Chèn rồi nhắp Đóng.

Để ẩn đoạn văn:

 1. Nhấn vào đoạn văn ở vị trí bạn muốn thêm văn bản.

 2. Chọn lệnh Chèn > Trường > Khác, sau đó nhấn vào thẻ Hàm.

 3. Nhấn vào mục « Đoạn văn ẩn » trong danh sách Kiểu.

 4. Nhập một mệnh đề trong hộp Điều kiện. Ví dụ, dùng biến bạn đã định nghĩa trrước, nhập Hide==1.

 5. Nhắp Chèn rồi nhắp Đóng.

Biểu tượng Ghi chú

Bạn cần phải hiệu lực tính năng này bằng cách bỏ chọn mục trình đơn Xem > Đoạn văn ẩn (chọn lại mục để thêm hay gỡ bỏ dấu kiểm). Đặt dấu kiểm bên cạnh mục trình đơn này thì bạn không thể ẩn đoạn văn.


Để ẩn phần:

 1. Trong tài liệu, chọn đoạn văn bản bạn muốn ẩn.

 2. Chọn lệnh Chiếu ảnh > Phần.

 3. Trong vùng Ẩn, chọn Ẩn, rồi đánh một biểu thức vào hộp Điều kiện. Ví dụ, dùng biến mà bạn đã định nghĩa trước, đánh Hide==1.

 4. Nhắp Chèn