Chèn và Chỉnh sửa Cước chú hay Kết chú

Cước chú tham chiếu đến thông tin thêm về chủ đề ở cuối của trang, còn kết chú tham chiếu đến thông tin ở cuối của tài liệu. LibreOffice tự động đánh số các cước chú và kết chú.

Để chèn cước chú hay kết chú :

  1. Nhấn vào tài liệu ở vị trí bạn muốn chèn neo của lời ghi chú.

  2. Chọn lệnh Chèn - Cước chú.

  3. Trong vùng Đánh số , chọn dạng mà bạn muốn dùng. Nếu bạn chọn Kí tự, nhắp nút Duyệt (...) và chọn kí tự mà bạn muốn dùng đánh số cước chú.

  4. Trong vùng Kiểu , chọn Cước chú hoặc Hậu chú (Endnote).

  5. Nhấn vào nút OK.

  6. Gõ lời ghi chú.

Biểu tượng

Bạn cũng có thể chèn cước chú bằng cách nhấn vào biểu tượng Chèn trực tiếp cước chú trên thanh công cụ Chèn.

Để chèn cước chú hay kết chú :

Giãn cách giữa các cước chú