Chapter Numbering

You can modify the heading hierarchy or assign a level in the hierarchy to a custom paragraph style. You can also add chapter and section numbering to heading paragraph styles. By default, the "Heading 1" paragraph style is at the top of the chapter hierarchy.

Để thêm khả năng tự động đánh số vào một kiểu dáng tiêu đề:

  1. Choose Tools - Chapter Numbering, and then click the Numbering tab.

  2. Trong hộp Kiểu dáng đoạn , chọn kiểu dáng tiêu đề mà bạn muốn thêm số chương vào.

  3. Trong hộp Số, chọn dạng viết số mà bạn muốn, rồi nhấn OK.

To Remove Automatic Chapter Numbering From a Heading Paragraph

  1. Nhấn vào đoạn đầu của văn bản trong đoạn văn tiêu đề, đằng sau số thứ tự.

  2. Press the Backspace key to delete the number.

Để sử dụng một kiểu dáng đoạn văn riêng làm tiêu đề:

  1. Choose Tools - Chapter Numbering, and then click the Numbering tab.

  2. Chọn kiểu dáng riêng trong hộp Kiểu dáng Đoạn văn.

  3. Nhắp vào cấp độ tiêu đề mà bạn muốn gán cho kiểu dáng đoạn tùy biến trong danh sách Cấp.

  4. Nhấn vào nút OK.

Thay đổi Cấp Phác thảo của Danh sách Đánh số và Điểm chấm

Sắp đặt các chương trong Bộ điều hướng