Tạo kiểu dáng trang dựa trên trang hiện thời

Bạn có khả năng thiết kế một bố trí trang, sau đó tạo một kiểu dáng trang dựa trên nó.

Chằng hạn, bạn có thể tạo một kiểu dáng hiển thị một tiêu đề nào đó, và tạo kiểu dáng khác hiển thị tiêu đề khác.

  1. Open a new text document, choose View - Styles, and then click the Page Styles icon.

  2. Nhấn vào biểu tượng Kiểu dáng mới từ vùng chọn rồi chọn mục Kiểu dáng mới từ vùng chọn trong trình đơn phụ.

  3. Đánh tên cho trang trong hộp Tên kiểu dáng , rồi nhấn OK.

  4. Nhấn đôi vào tên trong danh sách để áp dụng kiểu dáng cho trang đang biên soạn.

  5. Choose Insert - Header and Footer - Header, and choose the new page style from the list.

  6. Gõ chuỗi văn bản bạn muốn thấy trong tiêu đề. Đặt con trỏ vào vùng văn bản chính, bên ngoài tiêu đề.

  7. Chọn lệnh Chèn > Chỗ ngắt tự làm.

  8. Trong vùng Kiểu , chọn Ngắt trang rồi chọn “Mặc định” từ hộp Kiểu dáng .

  9. Lặp lại bước 2-6 để tạo Kiểu dáng trang thứ hai có tiêu đề khác.

Thông tin về Đầu trang và Chân trang

Xác định Đầu/Chân trang Khác nhau

Chèn Tên và Số thứ tự Chương vào Đầu/Chân Trang

Định Dạng Đầu/Chân Trang

Mẫu và Kiểu dáng