Tính trong tài liệu văn bản

Bạn có khả năng chèn phép tính một cách trực tiếp vào tài liệu văn bản hay bảng văn bản.

  1. Nhấn vào tài liệu, ở vị trí bạn muốn chèn phép tính, sau đó bấm phím chức năng F2. Nếu bạn cũng ở trong ô của bảng, gõ dấu bằng « = ».

  2. Gõ phép tính bạn muốn chèn, v.d. =10000/12, sau đó bấm phím Enter.

Bạn có thể nhấn vào biểu tượng Công thức trên Thanh Công thức, rồi chọn một hàm cho công thức.

Biểu tượng Ghi chú

Để tham chiếu đến ô của bảng văn bản Writer, viết địa chỉ ô hay phạm vi ô <bên trong hai dấu ngoặc nhọn>. Chẳng hạn, để tham chiếu đến ô A1 từ ô khác, gõ « =<A1> » vào ô.


Thanh công thức

Tính công thức phức tạp trong tài liệu văn bản

Tính và dán kết quả công thức vào tài liệu văn bản

Tính tổng một dãy ô trong bảng

Tính qua bảng