Xác định viền của đối tượng

Trong chương trình Writer, bạn có thể xác định viền chung quanh đối tượng OLE, phần bổ sung, sơ đồ/đồ thị, đồ họa và khung. Tên của trình đơn cần dùng thì phụ thuộc vào kiểu đối tượng được chọn.

Đặt kiểu dáng viền đã định sẵn

 1. Chọn đối tượng cho đó bạn muốn xác định viền.

 2. Nhấn vào biểu tượng Viền trên thanh công cụ Đối tượng OLE hay thanh công cụ Khung để mở cửa sổ Viền.

 3. Nhấn vào một của những kiểu dáng viền đã định sẵn. Nó sẽ thay thế kiểu dáng viền hiện thời của đối tượng đã chọn.

Đặt kiểu dáng viền riêng

 1. Chọn những ô bảng bạn muốn sửa đổi.

 2. Chọn mục Định dạng - (object name) – Viền.
  Thay thế (tên đối tượng) với tên thực của loại đối tượng bạn đã chọn.

 3. Trong vùng Tự xác định, chọn những cạnh bạn muốn thấy trong bố trí chung. Nhấn vào cạnh trong ô xem thử để chọn hay bỏ chọn nó.

 4. Trong vùng Đường, chọn một kiểu dáng và màu của đường cho kiểu dáng viền đã chọn. Thiết lập này sẽ áp dụng cho mọi đường viền được đại diện bởi kiểu dáng viền đã chọn.

 5. Lặp lại hai bước cuối cùng cho mỗi cạnh của viền.

 6. Select the distance between the border lines and the page contents in the Padding area.

 7. Nhấn vào nút OK để áp dụng các thay đổi.