Tham chiếu ô

Hiển thị vị trí của con trỏ ô trên bảng.