Đánh số lại

Bắt đầu lại đánh số trong văn bản. Chỉ hiển thị khi con trỏ ở trong văn bản đã đánh số hay văn bản có dấu đầu dòng.

Biểu tượng

Đánh số lại