Tắt Đánh số

Tắt chức năng đánh dấu hoặc đánh số đầu dòng ở đoạn văn bản hiện thời hoặc những đoạn văn bản đã chọn.

Biểu tượng

Tắt Đánh số