Tổng

Kích hoạt chức năng cộng tổng. Lưu ý con trỏ phải ở trong ô mà bạn muốn kết quả xuất hiện.

LibreOffice ghi nhận chuỗi ô cho chức năng cộng tổng miễn là những ô có chứa số. Trước khi nhập dữ liệu vào ô, bạn phải kích hoạt khả năng Nhận ra số trong trình đơn ngữ cảnh của bảng.

Nhấn chuột vào nút Áp dụng để chấp nhận công thức cộng tổng như đã xuất hiện ở dòng nhập dữ liệu.

Biểu tượng

Tổng