Bỏ liên kết khung

Bỏ liên kết giữa hai khung. Bạn chỉ có thể bỏ liên kết nối từ khung được chọn đến khung đích.

Biểu tượng

Bỏ liên kết khung