Liên kết

Liên kết khung được chọn với khung kế tiếp. Văn bản tự động chuyển từ khung này sang khung khác.

Biểu tượng

Liên kết khung

Chèn, Sửa và Liên kết các Khung Văn bản