Bật/tắt đánh số

Thêm hay xoá đi đánh số ở đoạn đã chọn. Để xác lập định dạng đánh số, chọn Định dạng > Điểm chấm và Đánh số. Để hiển thị thanh Điểm chấm và Đánh số, chọn Xem > Thanh công cụ > Điểm chấm và Đánh số.

Biểu tượng Ghi chú

Một số tuỳ chọn Điểm chấm và Đánh số không hoạt động ở chế độ Bố trí Web.


Biểu tượng

Bật/Tắt Đánh số

Điểm chấm và Đánh số