Thư điện tử

Type the message and the salutation for files that you send as e-mail attachments.

Thư điện tử này nên chứa lời chào

Thêm một lời chào vào thư điện tử.

Chèn lời chào riêng

Thêm một lời chào cá nhân. Để sử dụng lời chào mặc định, tắt tùy chọn này.

Nữ

Chọn lời chào riêng thích hợp với người nhận là người đàn bà.

Mới

Mở hộp thoại Lời chào riêng cho người nhận nữ.

Nam

Chọn lời chào riêng cho người nhận là nam.

Mới

Mở hộp thoại Lời chào riêng cho người nhận nam.

Tên trường

Chọn tên trường của trường cơ sở dữ liệu địa chỉ có thông tin về giới tính.

Giá trị trường

Chọn giá trị trường cho biết giới tính của người nhận.

Lời chào chung

Chọn lời chào cần dùng nếu không thể tạo một lời chào riêng.

Bạn viết thư ở đây

Nhập thân của thư điện tử.