Lời chào riêng

Xác định bố trí của lời chào đối với các thư trộn hoặc thư trộn điện tử. Tên của hộp thoại cũng biến đổi đối với người nhận là nữ/nam.

Phần tử lời chào

Chọn một trường nào đó, sau đó kéo nó sang danh sách khác.

>

Thêm trường đã chọn từ danh sách các phần tử lời chào sang danh sách khác. Bạn cũng có thể thêm một trường nào đó nhiều lần.

<

Nút này gỡ bỏ trường đã chọn khỏi danh sách khác.

Kéo các phần tử lời chào sang hộp bên dưới

Sắp đặt các trường, bằng cách kéo và thả, hoặc bằng cách sử dụng các nút mũi tên.

Tùy biến lời chào

Chọn một giá trị trong danh sách đối với lời chào và trường dấu chấm câu.

Xem thử

Hiển thị ô xem thử của bản ghi cơ sở dữ liệu thứ nhất với bố trí lời chào hiện thời.

(Nút mũi tên)

Chọn một mục nào đó trong danh sách, sau đó nhấn vào một nút mũi tên nào đó để dời nó.