Trợ lý trộn thư

Khởi chạy Trợ lý trộn thư để tạo thư theo mẫu hay gửi thư điện tử cho nhiều người nhận.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Công cụ > Trợ lý trộn thư.

Click the Mail Merge icon on the Mail Merge bar:

Click the Mail Merge icon on the Table Data bar:

Biểu tượng

Trộn thư


Before starting the Mail Merge Wizard you might want to review the whole process of creating a mail merge:

Tạo Thư Mẫu

Mail Merge Wizard - Select starting document

Specify the document that you want to use as a base for the mail merge document.

Mail Merge Wizard - Select document type

Specify the type of mail merge document to create.

Trợ lý trộn thư > Địa chỉ

Specify the recipients for the mail merge document as well as the layout of the address block.

Mail Merge Wizard - Create salutation

Specify the properties for the salutation. If the mail merge database contains gender information, you can specify different salutations based on the gender of the recipient.

Mail Merge Wizard - Adjust layout

Specify the position of the address blocks and salutations on the documents.

Thôi

Nhấn vào cái nút Thôi thì đóng hộp thoại mà không lưu thay đổi.

Lùi

Xem các sự chọn ở bước trước của hộp thoại. Thiết lập hiện thời vẫn không thay đổi. Cái nút này chỉ hoạt động kể từ trang thứ hai (không thể đi lùi từ trang thứ nhất ;) ).

Tiếp

Nhấn vào cái Kế thì trợ lý dùng thiết lập hộp thoại hiện thời và tiến đến bước kế tiếp. Khi bạn tới bước cuối cùng, cái nút này trở thành Tạo.

First step: Mail Merge Wizard - Select starting document.