Mọi đồ thị

Cập nhật các đồ thị trong tài liệu hiện tại.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Công cụ > Cập nhật > Mọi đồ thị.