Đánh số dòng

Thêm hay gỡ bỏ, và định dạng các số thứ tự dòng trong tài liệu hiện tại. Để loại trừ một đoạn văn nào đó khỏi tiến trình đánh số dòng, chọn lệnh Định dạng > Đoạn văn, nhấn vào thẻ Đánh số, sau đó bỏ dấu trong hộp bên cạnh tùy chọn Cũng đánh số đoạn văn này. Cũng có thể loại trừ một kiểu dáng đoạn văn khỏi tiến trình đánh số dòng.

Biểu tượng Ghi chú

Số thứ tự dòng không sẵn sàng trong định dạng HTML.


Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - Line Numbering (not for HTML format)


Hiển thị số thứ tự

Adds line numbers to the current document.

Xem

Đặt các thuộc tính về chức năng đánh số dòng.

Kiểu dáng Ký tự

Select the formatting style that you want to use for the line numbers.

Định dạng

Select the numbering style that you want to use.

Vị trí

Select where you want the line numbers to appear.

Giãn cách

Enter the amount of space that you want to leave between the line numbers and the text.

Khoảng

Enter the counting interval for the line numbers.

Dấu tách

Bạn có thể nhập một ký tự riêng để hiển thị giữa các số thứ tự dòng nếu khoảng đếm lớn hơn một.

Văn bản

Enter the text that you want to use as a separator.

Cứ mỗi

Enter the number of lines to leave between the separators.

Biểu tượng Ghi chú

Bộ phân cách chỉ được hiển thị trên dòng không đánh số.


Đếm

Ghi rõ có nên kèm các đoạn văn rỗng hay các dòng rỗng trong khung, khi đếm các dòng.

Dòng trống

Includes empty paragraphs in the line count.

Dòng trong khung văn bản

Thêm số thứ tự dòng vào văn bản trong khung văn bản. Tiến trình đánh số bắt đầu lại trong mỗi khung văn bản, và được loại trừ khỏi tiến trình đếm các dòng trong vùng văn bản chính của tài liệu. Trong các khung đã liên kết, sẽ không bắt đầu lại việc đánh số .

Đánh số lại trên mỗi trang mới

Restarts line numbering at the top of each page in the document.

Thêm Số thứ tự Dòng