Mọi mục lục và chỉ mục

Cập nhật tất cả các mục lục và chỉ mục trong tài liệu hiện tại. Bạn không cần đặt con trỏ trong một mục lục hay chỉ mục trước khi dùng lệnh này.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Công cụ > Cập nhật > Mọi chỉ mục và Bảng.