Chỉ mục hiện thời

Cập nhật chỉ mục hiện thời. Chỉ mục hiện thời là chỉ mục đang chứa con trỏ.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Công cụ > Cập nhật > Chỉ mục hiện thời.


Bạn cũng có thể nhấn chuột phải vào một chỉ mục hay mục lục, sau đó chọn lệnh Cập nhật mục lục/chỉ mục. Trình đơn ngữ cảnh cũng chứa những lệnh này:

Edit Index or Table of Contents

Chỉnh sửa chỉ mục hay mục lục hiện tại.

Delete Index or Table of Contents

Xoá chỉ mục hay mục lục hiện tại.