Định dạng trang

Cập nhật các định dạng trang trong tài liệu, và tính lại tổng số trang được hiển thị trên Thanh Trạng Thái.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Công cụ > Cập nhật > Định dạng lại các trang.


Trong tài liệu dài, tiến trình cập nhật định dạng trang có thể kéo dài một lát.