Cước chú

Specifies the formatting for footnotes and endnotes.

Để truy cập lệnh này...

Chọn Công cụ - Cước chú/Ghi chú - Cước chú


Biểu tượng Ghi chú

Để đặt tùy chọn bổ sung cho cước/kết chú, chọn lệnh Định dạng > Trang, sau đó nhấn vào thẻ Cước chú.


Tự động Đánh số

Đánh số

Select the numbering style that you want to use for footnotes or endnotes.

Lựa chọn

Mô tả

A, B, C

Chữ hoa

a, b, c

Chữ thường

I, II, III

Chữ số La Mã (chữ hoa)

i, ii, iii

Chữ số La Mã (chữ thường)

1, 2, 3

Chữ số A Rập

A,... AA,... AAA,...

Đánh số theo thứ tự abc, dùng chữ hoa. Sau 26 mục đầu tiên, tiến trình đánh số bắt đầu lại ở « AA » (AA, AB, AC...)

a,... aa,... aaa,...

Đánh số theo thứ tự abc, dùng chữ thường. Sau 26 mục đầu tiên, tiến trình đánh số bắt đầu lại ở « aa » (aa, ab, ac...)


Đếm

Select the numbering option for the footnotes.

Tùy chọn

Nghĩa

Từng trang

Bắt đầu lại tiến trình đánh số cước chú ở đầu mỗi trang, Tùy chọn này chỉ sẵn sàng nếu tùy chọn Kết thúc trang đã được bật trong vùng Vị trí.

Từng chương

Bắt đầu lại tiến trình đánh số cước chú ở đầu mỗi chương.

Từng tài liệu

Đánh số liên tục các cước chú trong tài liệu.


Bắt đầu ở

Nhập con số dành cho cước chú thứ nhất trong tài liệu. Tùy chọn này chỉ sẵn sàng nếu bạn đá bật tùy chọn « Từng tài liệu » trong hộp Đếm.

Trước

Nhập chuỗi bạn muốn hiển thị phía trước con số cước chú trong văn bản ghi chú. Thí dụ, gõ « Tới » để hiển thị « Tới 1 ».

Sau

Nhập chuỗi bạn muốn hiển thị phía sau con số cước chú trong văn bản ghi chú. Thí dụ, gõ « ) » để hiển thị « 1) ».

Biểu tượng Gợi ý

Footnote numbers are left aligned by default in the footnote area. For right aligned footnote numbers first edit the paragraph style Footnote. Press F11 to open Styles dialog and select Footnote from the list of paragraph styles. Open the local menu with right click and choose Modify. Go to the Indents & Spacing tab page and set indent to 0 before and after the paragraph, including the first line. On Tabs tab page create a tab of right type at 12pt and a tab of left type at 14pt. Then in Footnotes/Endnotes Settings dialog enter \t into the Before and After edit boxes.


Vị trí

Kết thúc trang

Displays footnotes at the bottom of the page.

Kết thúc tài liệu

Displays footnotes at the end of the document as endnotes.

Kiểu dáng

Để đảm bảo hình thức thống nhất cho các cước chú trong tài liệu, cũng gán một kiểu dáng đoạn văn cho cước chú.

Đoạn văn

Select the paragraph style for the footnote text.

Trang

Select the page style that you want to use for footnotes.

Biểu tượng Ghi chú

Tùy chọn này chỉ sẵn sàng nếu tùy chọn Kết thúc tài liệu đã được bật trong vùng Vị trí.


Kiểu dáng Ký tự

Bạn có khả năng gán kiểu dáng cho các neo cước chú và văn bản cước chú. Có thể dùng các kiểu dáng cước chú định sẵn, hoặc dùng kiểu dáng khác.

Vùng văn bản

Select the character style that you want to use for footnote anchors in the text area of your document.

Vùng cước chú

Select the character style that you want to use for the footnote numbers in the footnote area.

Thông báo tiếp tục

Kết thúc Cước chú

Nhập chuỗi bạn muốn hiển thị khi cước chú cũng tiếp tục tới trang kế tiếp. Thí dụ « Tiếp tục trên trang ». LibreOffice Writer tự động chèn số thứ tự của trang sau.

Đầu trang sau

Nhập chuỗi bạn muốn hiển thị trên trang tới đó cước chú tiếp tục. Thí dụ « Tiếp tục từ trang ». LibreOffice Writer tự động chèn số thứ tự của trang trước.