Tùy chọn Cước chú/Kết chú

Ghi rõ thiết lập hiển thị cho các cước/kết chú.

Để truy cập lệnh này...

Chọn Công cụ - Cước chú


Cước chú

Specifies the formatting for footnotes and endnotes.

Kết chú

Ghi chú định dạng cho các kết chú. Kiểu đánh số và các kiểu dáng có thể áp dụng cho kết chú thì là những tùy chọn sẵn sàng.