Chapter Numbering

Ghi rõ định dạng đánh số và phân cấp để đánh số chương trong tài liệu hiện tại.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - Chapter Numbering


Chapter numbering is linked to paragraph styles. By default, the "Heading" paragraph styles (1-10) are assigned to the corresponding chapter and outline number levels (1-10). If you want, you can assign different paragraph styles to the outline number level.

Biểu tượng Gợi ý

If you want numbered headings, use the Tools - Chapter Numbering menu command to assign numbering to a paragraph style. Do not use the Numbering icon on the Formatting toolbar.


Biểu tượng Ghi chú

To highlight the screen display of chapter and outline numbers, choose View - Field Shadings.


Đánh số

Ghi rõ định dạng con số và phân cấp cho chức năng đánh số chương trong tài liệu hiện tại.

Vị trí

Đặt các tùy chọn về chức năng thụt vào, giãn cách và chỉnh canh cho danh sách kiểu đánh số hay chấm điểm.

Định dạng

Saves or loads a chapter and outline number format. A saved outline number format is available to all text documents.

Biểu tượng Ghi chú

The Format button is only available for chapter and outline numbering. For numbered or bulleted list styles, modify the Numbering Styles of the paragraphs.


Không tên 1-9

Chọn kiểu dáng đánh số định sẵn mà bạn muốn gán cho cấp phác thảo đã chọn.

Lưu dạng

Opens a dialog where you can save the current settings for the selected chapter and outline level. You can then load these settings from another document.

Lưu dạng

Nhấn vào một kiểu dáng đánh số nào đó trong danh sách, sau đó nhập tên cho nó. Mỗi số tương ứng với cấp phác thảo cho đó kiểu dáng được gán.