Gộp bảng

Combines two consecutive tables into a single table. The tables must be directly next to each other and not separated by an empty paragraph.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Bảng > Trộn Bảng.


Nếu bạn chọn lệnh này khi con trỏ ở giữa ba bảng liên tục, bạn được nhắc chọn bảng với đó bạn muốn gộp lại.