Áp dụng và Sửa các Thay đổi

Tự động định dạng tập tin tùy theo các tùy chọn bạn đã đặt dưới mục trình đơn Công cụ - Tự động Sửa lỗi. Một hộp thoại tự mở để nhắc bạn chấp nhận hay từ chối các thay đổi này.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - AutoCorrect - Apply and Edit Changes


Chấp nhận tất cả

Applies all of the formatting changes.

Từ chối tất cả

Rejects all of the formatting changes.

Sủa những thay đổi

Opens a dialog where you can accept or reject AutoCorrect changes. You can also view the changes made by a specific author or on a specific date.

Manage Changes, Filter tab