Áp dụng

Tự động định dạng tập tin tùy theo những tùy chọn bạn đã đặt dưới mục trình đơn Công cụ - Tự động Sửa lỗi.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - AutoCorrect - Apply


Tắt chức năng Tự động Định dạng và Tự động Sửa lỗi

Khi bạn áp dụng các kiểu định dạng tự động, có các luật sau :

Tự động Sửa cho Tiêu đề

Một đoạn văn được định dạng là một tiêu đề khi có đủ các điều kiện sau:

  1. đoạn văn bắt đầu bằng một chữ cái viết hoa

  2. đoạn văn bản không kết thúc bằng một dấu chấm câu

  3. có một đoạn văn bản rỗng ở phía trên và dưới đoạn văn đó

Tự động sửa lỗi cho Đánh dấu / đánh số

Để tạo một danh sách có dấu đầu dòng, gõ một dấu gạch nối (-), một dấu sao (*), hoặc một dấu cộng (+), sau đó một dấu cách hay ký tự Tab ở đầu của đoạn văn.

Để tạo một danh sách đánh số thứ tự, gõ một con số, sau đó một dấu chấm (.), rồi một dấu cách hay ký tự Tab ở đầu của đoạn văn.

Biểu tượng Ghi chú

Chức năng tự động đánh số chỉ được áp dụng cho các đoạn văn được định dạng theo kiểu dáng Chuẩn, Thân văn bản hay Thân văn bản thụt vào.


Tự động Sửa cho Đường phân cách

Nếu bạn gõ ba hay hơn nữa dấu gạch nối (---), gạch dưới (___) hay dấu bằng (===) liên tục, sau đó bấm phím Enter thì đoạn văn được thay thế bằng một đường thẳng nằm ngang chạy qua toàn độ rộng của trang. Đường này thực sự là đường viền bên dưới của đoạn văn trước đó. Có những quy tắt này:

  1. Ba dấu gạch nối (---) thì tạo một đường đơn (độ rộng 0.05 điểm, khoảng trống 0.75 mm).

  2. Ba dấu gạch dưới (___) thì tạo một đường đơn (độ rộng 1.0 điểm, khoảng trống 0.75 mm).

  3. Ba dấu bằng (===) thì tạo một đường đôi (độ rộng 1.10 điểm, khoảng trống 0.75 mm).