Tự động Sửa

Tự động định dạng các tập tin dựa theo phần tùy chọn mà bạn đã đặt dưới Công cụ - Tự động Sửa lỗi.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - AutoCorrect


Trong khi gõ

Tự động định dạng tài liệu trong khi bạn gõ. Để thiết lập các tùy chọn về định dạng, chọnCông cụ - Tự động Sửa lỗi, và nhấn thẻ Tùy chọn.

Áp dụng

Tự động định dạng tập tin tùy theo những tùy chọn bạn đã đặt dưới mục trình đơn Công cụ - Tự động Sửa lỗi.

Áp dụng và Sửa các Thay đổi

Tự động định dạng tập tin tùy theo các tùy chọn bạn đã đặt dưới mục trình đơn Công cụ - Tự động Sửa lỗi. Một hộp thoại tự mở để nhắc bạn chấp nhận hay từ chối các thay đổi này.

Tùy chọn Tự động Sửa

Mở hộp thoại Tự Động Sửa

Để mở hộp thoại Tự động Định dạng cho Bảng, nhấn chuột vào một ô của bảng, sau đó chọn mục Bảng > Tự động Định dạng.