Kiểu dáng Ký tự

Ở đây thì bạn có thể tạo một kiểu dáng phông chữ.

Để truy cập lệnh này...

Choose View - Styles - open context menu Modify/New (for Character Styles)


Tổ chức

Đặt các tùy chọn về kiểu dáng đã chọn.

Ghi rõ định dạng và phông bạ muốn áp dụng.

Hiệu ứng Phông

Specify the font effects that you want to use.

Nền

Đặt màu hay ảnh làm nền.

Hỗ trợ Ngôn ngữ Châu Á

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Specify the position, scaling, rotation, and spacing for characters.

Bố trí Châu Á

Đặt các tùy chọn về chức năng viết dòng đôi bằng ngôn ngữ Châu Á. Hãy chọn các ký tự trong văn bản, sau đó chọn lệnh này.

Đặt lại

Đặt lại các thay đổi đã làm trên thẻ hiện thời về các giá trị có thể áp dụng khi bạn sắp mở hộp thoại này. Đóng hộp thoại thì không hiển thị yêu cầu xác nhận.

Chuẩn

Đặt lại các giá trị hiện rõ trong hộp thoại về các giá trị mặc định của bản cài đặt.

Biểu tượng Cảnh báo

Không hiển thị yêu cầu xác nhận trước khi nạp lại các giá trị mặc định.