Delete

Xoá các cột đã chọn khỏi bảng.

Lệnh này chỉ sẵn sàng nếu con trỏ nằm trong bảng.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Bảng > Xoá > Cột.

Trên thanh Bảng, nhấn vào

Biểu tượng

Xoá cột