Bề rộng tối ưu

Tự động điều chỉnh chiều rộng của cột để tương ứng với nội dung của các ô. Thay đổi chiều rộng của một cột sẽ không có tác động chiều rộng của các ô khác trong bảng. Chiều rộng của bảng không thể vượt quá chiều rộng của trang.

Thay đổi này có tác động chỉ những ô đã chọn. Bạn có thể điều chỉnh nhiều ô kề nhau nếu bạn lựa chọn các ô đồng thời.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Bảng > Tự động vừa > Bề rộng cột tối ưu.

Trên thanh Bảng, mở thanh công cụ Tối ưu hoá, sau đó nhấn vào

Biểu tượng

Bề rộng cột tối ưu