Xoá

Xoá những hàng đã chọn khỏi bảng.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Bảng > Xoá > Hàng.

Trên thanh Bảng, nhấn vào

Biểu tượng

Xoá hàng