Bề cao tối ưu

Tự động điều chỉnh chiều cao của hàng để tương ứng với nội dung của các ô. Đây là thiết lập mặc định cho các bảng mới.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Bảng > Điều chỉnh tự động > Bề cao hàng tối ưu.

Trên thanh Bảng, mở thanh công cụ Tối ưu hoá, sau đó nhấn vào

Biểu tượng

Bề cao hàng tối ưu


Biểu tượng Ghi chú

Tùy chọn này chỉ sẵn sàng nếu bảng chứa một hàng có chiều cao cố định.