Cột

Định rõ các đặc tính cho độ rộng của cột

Để truy cập lệnh này...

Choose Table - Properties - Columns tab


Hợp với độ rộng bảng

Reduces or increases table width with modified column width. This option is not available if Automatic is selected in the Alignment area on the Table tab.

Điều chỉnh cột cho tỉ lệ

If possible, change in column width will be equal for each column. This option is not available if Automatic is selected in the Alignment area on the Table tab.

Chỗ còn lại

Hiển thị số khoảng trống có sẵn để điều chỉnh độ rộng cột. Để thiết lập cho bảng, bấm vào thẻ Bảng .

Độ rộng cột

Định rõ độ rộng cột cho bảng

Độ rộng cột

Điền độ rộng cột mà bạn muốn.

Mũi tên trái

Hiển thị cột về phía trái của cột hiện hành.

Mũi tên phải

Hiển thị cột về phía phải của cột hiện hành.

Dùng bàn phím để sửa bảng