Tùy chọn

Specifies properties for the selected object, graphic or frame.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Image - Options tab

Choose Format - Frame and Object - Properties - Options tab

Choose View - Styles - open context menu Modify/New - Options tab

Choose Insert - Frame - Frame - Options tab


Tên

Định rõ tên của mục chọn và của liên kết tương ứng

Tên

Điền tên cho mục chọn.

Biểu tượng Gợi ý

Gán một tên có nghĩa cho đối tượng, phần đồ họa hoặc khung để sau đó bạn có thể nhanh chóng định vị nó trong một tài liệu dài


Văn bản thay thể (chỉ dành cho khung nổi, phần đồ họa và các đối tượng

Gõ đoạn văn bản để hiển thị trong trình duyệt web khi mục chọn không có sẵn. Thay thế văn bản cũng được dùng để giúp những người khuyết tật.

Liên kết trước

Hiển thị từng mục (đối tượng, phần đồ họa, hoặc khung) ở phía trước mục hiện tại trong một chuỗi liên kết. Chọn một tên trong danh sách để thêm hoặc thay đổi liên kết trước. Nếu dẫn đến khung thì khung hiện hành và khung đích phải trống.

Liên kết sau

Hiển thị từng mục (đối tượng, phần đồ họa, hoặc khung) phía sau mục hiện hành trong chuỗi liên kết. Chọn một tên trong danh sách để thêm hoặc thay đổi liên kết kế. Nếu liên kết đến khung thì khung đích phải trống.

Bảo vệ

Định rõ các tùy chọn bảo vệ cho mục đã chọn.

Bảo vệ nội dung

Ngăn chặn các thay đổi trong nội dung của mục chọn.

Vẫn có thể sao nội dung của mục chọn

Bảo vệ vị trí

Khóa vị trí của mục chọn trong tài liệu hiện hành.

Bảo vệ cỡ

Khóa kích cỡ của mục chọn.

Thuộc tính

Định rõ các tùy chọn về văn bản và in ấn cho mục chọn

Có thể sửa trong tài liệu chỉ đọc (chỉ dành cho khung)

Cho phép sửa nội dung của khung trong tài liệu chỉ đọc.

In

Gồm mục chọn khi bạn in tài liệu.

Luồng văn bản

Định rõ hướng ưu tiên cho luồng văn bản ở trong khung. Để sử dụng các thiết lập mặc định cho luồng văn bản, chọn Dùng thiết lập của đối tượng cấp trêntừ danh sách.

Content vertical alignment

Specifies the vertical alignment of the frame's content. Mainly it means text content, but it also affects tables and other objects anchored to the text area (anchored as character, to character or to paragraph), for example frames, graphics or drawings.

Hướng văn bản.