Loại

Specifies the size and the position of the selected object or frame on a page.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Image - Type tab

Choose Format - Frame and Object - Properties - Type tab

Choose View - Styles - open context menu Modify/New - Type tab

Choose Insert - Frame - Frame - Type tab


Kích cỡ

Bề rộng

Enter the width that you want for the selected object.

Tương đối

Tính toán độ rộng của đối tượng bôi đen theo phần trăm độ rộng của vùng văn bản.

Relative width relation

Decides what 100% width means: either text area (excluding margins) or the entire page (including margins).

Bề cao

Enter the height that you want for the selected object.

Tương đối

Tính toán độ cao của đối tượng bôi đên theo phần trăm độ cao của vùng văn bản.

Relative height relation

Decides what 100% height means: either text area (excluding margins) or the entire page (including margins).

Giữ tỷ lệ

Maintains the height and width ratio when you change the width or the height setting.

Kích cỡ gốc

Đặt lại các thiết lập của đối tượng bôi đen về giá trị gốc.

Biểu tượng Ghi chú

Tùy chọn này không có hiệu lực cho khung.


Tự động

Tự động điều chỉnh độ rộng và độ cao của khung để vừa với nội dung. Nếu muốn bạn có thể định rõ độ rộng và độ cao tối thiểu cho khung.

Biểu tượng Ghi chú

Lựa chọn Tự động chỉ có hiệu lực khi bạn chọn một khung.


Neo

Specify the anchoring options for the selected object or frame. The anchor options are not available when you open the dialog from the Styles window.

Tới trang

Anchors the selection to the current page.

Vào đoạn văn

Anchors the selection to the current paragraph.

Vào ký tự

Anchors the selection to a character.

Dạng ký tự

Anchors the selection as character. The height of the current line is resized to match the height of the selection.

Vị trí

Định rõ vị trí của đối tượng bôi đen tại trang hiện hành.

Nằm ngang

Select the horizontal alignment option for the object. This option is not available if you chose "anchor as character".

theo

Enter the amount of space to leave between the left edge of the selected object and the reference point that you select in the To box. This option is only available if you select "From Left" in the Horizontal box.

tới

Select the reference point for the selected horizontal alignment option.

Bạn có thể nhìn thấy kết quả của các lựa chọn canh lề mà bạn vừa chọn trong ô Xem thử.

Phản chiếu các trang chẵn

Reverses the current horizontal alignment settings on even pages.

Biểu tượng Gợi ý

You can also use the Image flip options to adjust the layout of objects on even and odd pages.


Thẳng đứng

Select the vertical alignment option for the object.

Biểu tượng Ghi chú

Nếu bạn thả neo đối tượng tới một khung với độ cao cố định, chỉ các tùy chọn canh lề « Dưới » và « Giữa » là có hiệu lực.


theo

Enter the amount of space to leave between the top edge of the selected object and the reference point that you select in the To box. This option is only available if you select "From Top" or "From Bottom" (as character) in the Vertical box.

tới

Select the reference point for the selected vertical alignment option.

Theo luồng văn bản

Keeps the selected object within the layout boundaries of the text that the object is anchored to. To place the selected object anywhere in your document, do not select this option.

By default, the Follow text flow option is selected when you open a document that was created in a version of Writer older than OpenOffice.org 2.0. However, this option is not selected when you create a document or when you open a document in Microsoft Word format (*.doc).

Trường xem thử

Hiển thị ô xem thử vùng chọn hiện thời.

Tam giác màu xanh chỉ đối tượng và tam giác màu đỏ chỉ điểm canh lề quy chiếu. Nếu bạn thả neo đối tượng theo dạng ký tự, tam giác quy chiếu sẽ chuyển sang đường màu đỏ.

Định dạng- Thả neo

Định dạng > Canh lề