Dạng trang

Định rõ các kiểu định dạng và cách bố trí cho kiểu trang hiện hành, bao gồm các lề trang, đầu trang và chân trang, và nền trang.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Định dạng - Trang.

Choose View - Styles - open context menu New/Modify (for Page Styles)


Tổ chức

Đặt các tùy chọn về kiểu dáng đã chọn.

Trang

Cho phép bạn xác định các bố trí trang cho tài liệu kiểu trang đơn và đa trang, cũng như định dạng đánh số và tờ giấy.

Nền

Đặt màu hay ảnh làm nền.

Đầu trang

Thêm vào kiểu dáng trang hiện thời một phần đầu trang. Đầu trang là một vùng trong lề bên trên trang, vào đó bạn có thể thêm văn bản hay ảnh.

Chân trang

Adds a footer to the current page style. A footer is an area in the bottom page margin, where you can add text or graphics.

Viền

Đặt các tùy chọn viền về những đối tượng đã chọn trong mô-đun Writer hay Calc.

Cột

Xác định số lượng cột và cách bố trí cột cho kiểu, khung hoặc từng khu của trang .

Footnote

Specifies the layout options for footnotes, including the line that separates the footnote from the main body of document.

Hỗ trợ Ngôn ngữ Châu Á

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Lưới văn bản

Thêm một lưới văn bản vào kiểu trang hiện hành. Tùy chọn này chỉ có hiệu lực khi bạn bật hỗ trợ cho ngôn ngữ châu Á, theo Công cụ- Tùy chọn- Thiết lập ngôn ngữ- Ngôn ngữ.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.