Chỉ mục

Các tùy chọn sau sẵn sàng khi bạn chọn Thư tịch làm kiểu chỉ mục.

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Bibliography is the selected type)


Kiểu và Tựa đề

Ghi rõ kiểu và tựa đề của chỉ mục.

Kiểu

Chọn kiểu chỉ mục bạn muốn chèn. Các tùy chọn sẵn sàng trên thẻ này thì phụ thuộc vào kiểu chỉ mục bạn chọn. Nếu con trỏ nằm trong một chỉ mục khi bạn chọn lệnh Chèn > Chỉ mục và Mục lục > Chỉ mục và Mục lục thì bạn có khả năng chỉnh sửa chỉ mục đó.

Tựa đề

Nhập tựa đề cho chỉ mục đã chọn.

Bảo vệ khỏi thay đổi tự làm

Prevents the contents of the index from being changed. Manual changes that you make to an index are lost when the index is refreshed. If you want the cursor to scroll through a protected area, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select the Enable cursor check box in the Protected Areas section.

Định dạng mục nhập

Mục nhập số

Tự động đánh số các mục nhập thư tịch. Để đặt các tùy chọn về chức năng sắp xếp chuỗi đánh số, nhấn vào thẻ Mục nhập.

Dấu ngoặc

Chọn dấu ngoặc bạn muốn đặt chung quanh các mục nhập thư tịch.

Sắp xếp

Đặt các tùy chọn về chức năng sắp xếp các mục nhập chỉ mục.

Ngôn ngữ

Chọn những quy tắc ngôn ngữ để sắp xếp các mục nhập trong chỉ mục.

Kiểu khoá

Bật tùy chọn thuộc số khi bạn muốn sắp xếp các chữ số theo giá trị, v.d. « 1, 2, 12 ». Bật tùy chọn chữ-số khi bạn muốn sắp xếp các chữ số theo mã ký tự, v.d. « 1, 12, 2 ».