Chỉ mục

Các tùy chọn sau sẵn sàng khi bạn chọn Bảng các đối tượng làm kiểu chỉ mục.

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Table of Objects is the selected type)


Kiểu và Tựa đề

Ghi rõ kiểu và tựa đề của chỉ mục.

Kiểu

Chọn kiểu chỉ mục bạn muốn chèn. Các tùy chọn sẵn sàng trên thẻ này thì phụ thuộc vào kiểu chỉ mục bạn chọn. Nếu con trỏ nằm trong một chỉ mục khi bạn chọn lệnh Chèn > Chỉ mục và Mục lục > Chỉ mục và Mục lục thì bạn có khả năng chỉnh sửa chỉ mục đó.

Tựa đề

Nhập tựa đề cho chỉ mục đã chọn.

Bảo vệ khỏi thay đổi tự làm

Prevents the contents of the index from being changed. Manual changes that you make to an index are lost when the index is refreshed. If you want the cursor to scroll through a protected area, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select the Enable cursor check box in the Protected Areas section.

Tạo chỉ mục cho

Chọn có nên tạo chỉ mục cho tài liệu hoặc cho chương hiện tại.

Tạo từ các đối tượng sau

Chọn những kiểu đối tượng mà bạn muốn kèm thêm trong một bảng các đối tượng.