Chỉ mục

The following options are available when you select Table of Contents as the index type.

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Table of Contents is the selected type)


Kiểu và Tựa đề

Ghi rõ kiểu và tựa đề của chỉ mục.

Kiểu

Chọn kiểu chỉ mục bạn muốn chèn. Các tùy chọn sẵn sàng trên thẻ này thì phụ thuộc vào kiểu chỉ mục bạn chọn. Nếu con trỏ nằm trong một chỉ mục khi bạn chọn lệnh Chèn > Chỉ mục và Mục lục > Chỉ mục và Mục lục thì bạn có khả năng chỉnh sửa chỉ mục đó.

Tựa đề

Nhập tựa đề cho chỉ mục đã chọn.

Bảo vệ khỏi thay đổi tự làm

Prevents the contents of the index from being changed. Manual changes that you make to an index are lost when the index is refreshed. If you want the cursor to scroll through a protected area, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select the Enable cursor check box in the Protected Areas section.

Tạo chỉ mục cho

Chọn có nên tạo chỉ mục cho tài liệu hoặc cho chương hiện tại.

Cấp ước lượng

Nhập tổng số cấp tiêu đề cần kèm thêm chỉ mục.

Tạo từ

Hãy sử dụng vùng này để ghi rõ thông tin nào cần kèm thêm trong một chỉ mục.

Phác thảo

Tạo chỉ mục dùng các cấp phác thảo, tức là các đoạn văn được định dạng bằng một của những kiểu dáng tiêu đề định sẵn (Tiêu đề 1-10) được thêm vào chỉ mục.

Bạn cũng có thể chỉ định mức của Phác thảo trong tab Phác thảo - đánh số của hộp thoại Định đạng - Đoạn

Kiểu dáng Bổ sung

Kèm thêm những kiểu dáng đoạn văn mà bạn ghi rõ trong hộp thoại Gán kiểu dáng dưới dạng các mục nhập chỉ mục. Để chọn những kiểu dáng đoạn văn mà bạn muốn kèm thêm trong chỉ mục, nhấn vào nút Gán kiểu dáng (...) ở bên phải của hộp này.

Gán kiểu dáng

Mở hộp thoại Gán kiểu dáng, trong đó bạn có thể chọn các kiểu dáng đoạn văn cần kèm thêm trong chỉ mục.

Dấu chỉ mục

Kèm thêm những mục nhập chỉ mục mà bạn đã chèn bằng cách chọn lệnh Chèn > Chỉ mục và Mục lục > Mục nhập khi trong chỉ mục.