Biến

Variable fields let you add dynamic content to your document. For example, you can use a variable to reset the page numbering.

Để truy cập lệnh này...

Chọn thẻ Chèn > Trường > Khác > Biến.


Biểu tượng Cảnh báo

Trường tự xác định chỉ sẵn sàng trong tài liệu hiện tại.


Kiểu

Liệt kê các kiểu trường sẵn sàng. Để thêm một trường vào tài liệu, nhấn vào một kiểu trường nào đó, nhấn vào một trường nào đó trong danh sách Chọn, sau đó nhấn vào nút Chèn. Có sẵn những trường này:

Kiểu

Mô tả

Đặt biến

Xác định một biến và giá trị của nó. Bạn vẫn còn có thể thay đổi giá trị của một biến nào đó, bằng cách nhấn chuột đằng trước trường biến đó, sau đó chọn lệnh Sửa > Trường.

Hiện biến

Chèn giá trị hiện thời của biến vào đó bạn nhấn trong danh sách Lựa chọn.

Trường DDE

Chèn vào tài liệu một liên kết kiểu DDE, mà bạn có thể cập nhật tùy ý thông qua tên đã gán.

Chèn công thức

Chèn một con số cố định, hoặc kết quả của một công thức.

Trường nhập

Chèn một biến mới cho một biến hay Trường Người dùng.

Giá trị của một biến trong một trường nhập liệu chỉ là hợp lệ kể từ trường được chèn. Để thay đổi giá trị của biến như vậy về sau trong tài liệu, chèn một trường nhập liệu thêm nữa có cùng tên, còn có giá trị khác. Tuy nhiên, giá trị của một trường kiểu người dùng được thay đổi toàn cục.

Các biến được hiển thị trong trường Lựa chọn. Cú nhấn vào nút Chèn sẽ mở hộp thoại Trường nhập, trong đó bạn có thể nhập giá trị mới, hay chuỗi bổ sung dưới dạng ghi chú.

Phạm vi số

Tự động đánh số trong bảng, đồ họa hoặc khung văn bản.

Đặt biến trang

Chèn vào tài liệu mốt điểm tham chiếu, đằng sau đó bắt đầu lại đếm trang. Chọn « Bật » để hiệu lực điểm tham chiếu, hoặc « Tắt » để vô hiệu hoá nó. Bạn cũng có thể nhập một khoảng bù để bắt đầu đếm trang từ con số khác.

Hiện biến trang

Hiển thị tổng số trang có từ điểm tham chiếu « Đặt biến trang » đến trường này.

Trường người dùng

Chèn một biến toàn cục riêng. Bạn có thể sử dụng Trường Người dùng để xác định một giá trị cho một câu lệnh điều kiện. Khi bạn thay đổi một Trường Người dùng, tất cả các lần gặp biến đó trong tài liệu sẽ được cập nhật.


Biểu tượng Ghi chú

Theo đây có một số trường chỉ có thể chèn vào được nếu kiểu trường tương ứng được chọn trong danh sách Kiểu.


Định dạng

Nhấn vào định dạng bạn muốn áp dụng cho trường đã chọn, hoặc nhấn vào mục « Định dạng thêm » để xác định một định dạng riêng.

Đối với các trường tự xác định, nhấn vào định dạng cần áp dụng trong danh sách Định dạng, hoặc nhấn vào mục « Định dạng thêm » để xác định một định dạng riêng.

Tên

Gõ tên của trường tự xác định mà bạn muốn tạo. Để đặt đích, nhấn vào mục « Đặt tham chiếu » trong danh sách Kiểu, gõ tên vào hộp này, sau đó nhấn vào nút Chèn. Để tham chiếu đến đích mới, nhấn vào tên đích trong danh sách Lựa chọn.

Giá trị

Nhập nội dung mà bạn muốn thêm vào các trường người dùng định nghĩa.

Trong danh sách Định dạng, xác định có nên chèn giá trị này dưới dạng văn bản hay con số.

Select

Lists the available fields for the field type selected in the Type list. To insert a field, click the field, and then click Insert.

Biểu tượng Gợi ý

To quickly insert a field from the list, hold down and double-click the field.


Trong tài liệu HTML, có sẵn hai trường bổ sung cho trường kiểu « Đặt biến »: HTML_ON (mở HTML) và HTML_OFF (đóng HTML). Chuỗi bạn gõ vào hộp Giá trị thì được chuyển đổi sang một thẻ HTML mở (<Value>) hoặc sang một thẻ HTML đóng (</Value>) khi tập tin được lưu dạng tài liệu HTML, phụ thuộc vào tùy chọn bạn đặt.

Biểu tượng Gợi ý

Nếu bạn nhấn đôi vào mục nhập trong khi ấn giữ phím Ctrl, hoặc lựa chọn biến đã muốn và bấm phím dài, cái đó được chèn ngay vào tài liệu.


Công thức

Tùy chọn này chỉ sẵn sàng nếu cũng bật kiểu trường « Chèn công thức ».

Tham chiếu

Gõ chuỗi bạn muốn hiển thị trong trường. Nếu bạn đang chèn một trường giữ chỗ, gõ chuỗi bạn muốn hiển thị dạng lời gợi ý Trợ giúp khi bạn để con trỏ chuột ở trên trường đó.

Nhập giá trị bù mà bạn muốn áp dụng cho trường số thứ tự trang, v.d. « +1 ».

Vô hình

Ẩn các nội dung trường trong tài liệu. Trường được chèn dưới dạng một dấu mảnh màu xám trong tài liệu. Tùy chọn này chỉ sẵn sàng cho hai kiểu trường « Đặt biến » và « Trường Người dùng ».

Đánh số chương

Đặt các tùy chọn về chức năng đặt lại số thứ tự chương.

Cấp

Chọn cấp tiêu đề hay chương ở đó cần bắt đầu lại hệ thống đánh số trong tài liệu.

Dấu tách

Gõ ký tự bạn muốn dùng làm dấu tách giữa các cấp tiêu đề hay cấp chương.

Áp dụng

Thêm trường tự xác định vào danh sách Lựa chọn.

Biểu tượng

Áp dụng

Xoá

Gỡ bỏ trường do người dùng tự định nghĩa ra khỏi danh sách lựa chọn. Bạn chỉ có thể gỡ bỏ những trường không được dùng trong tài liệu hiện tại. Để gỡ bỏ khỏi danh sách một trường được dùng trong tài liệu hiện tại, trước tiên xoá tất cả các phần có trường đó trong tài liệu, sau đó gỡ bỏ nó khỏi danh sách.

Biểu tượng

Xoá