Chèn liên kết lưu

Chèn vào vị trí con trỏ một siêu liên kết. Bạn có thể sử dụng Bộ điều hướng để nhảy trực tiếp tới vị trí đã đánh dấu về lúc sau. Trong tài liệu HTML, các siêu liên kết được chuyển đổi sang neo đến đó bạn có thể nhảy từ siêu liên kết.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Chèn > Liên kết lưu.

Mở thanh công cụ Chèn, nhấn vào

Icon

Liên kết lưu


Để nhảy tới một liên kết lưu riêng, bấm phím chức năng F5 để mở Bộ điều hướng, nhấn vào dấu cộng (+) bên cạnh mục Liên kết lưu, sau đó nhấn đôi vào liên kết lưu đó.

Liên kết lưu

Gõ tên của liên kết lưu bạn muốn tạo. Danh sách bên dưới chứa tất cả các liên kết lưu trong tài liệu hiện tại. Để xoá một liên kết lưu nào đó, chọn nó trong danh sách, sau đó bấm nút Xoá.

Tên liên kết lưu không thể chứa ký tự : / \ @ : * ? " ; , . #

Xoá

Để xoá một liên kết lưu nào đó, chọn nó trong hộp thoại Chèn liên kết lưu, sau đó nhấn vào nút Xoá. Không cần xác nhận hành động này.