Thụt lề

Thụt phần thì tạo lề bên trái và bên phải.

Để truy cập lệnh này...

Chọn thẻ Chèn > Phần > Thụt lề hoặc chọn lệnh Định dạng > Phần.


Phía trước phần

Ghi rõ khoảng thụt lề phía trước phần, ở lề bên trái.

Phía sau phần

Ghi rõ khoảng thụt lề phía sau phần, ở lề bên phải.

Chèn phần

Lệnh trường