Chèn dấu ngắt bằng tay

Chèn ở vị trí con trỏ hiện tại một dấu ngắt dòng, cột hay trang kiểu tự làm.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Chèn > Chỗ tự ngắt.


Kiểu

Chọn kiểu dấu ngắt bạn muốn chèn.

Ngắt dòng

Ends the current line, and moves the text found to the right of the cursor to the next line, without creating a new paragraph.

Biểu tượng Gợi ý

Cũng có thể chèn dấu ngắt dòng bằng cách bấm tổ hợp phím Shift+Enter.


Ngắt cột

Inserts a manual column break (in a multiple column layout), and moves the text found to the right of the cursor to the beginning of the next column. A manual column break is indicated by a nonprinting border at the top of the new column.

Ngắt trang

Inserts a manual page break, and moves the text found to the right of the cursor to the beginning of the next page. The inserted page break is indicated by a nonprinting border at the top of the new page.

Biểu tượng Gợi ý

You can also insert a page break by pressing +Enter. However, if you want to assign the following page a different Page Style, you must use the menu command to insert the manual page break.


Kiểu dáng

Select the page style for the page that follows the manual page break.

Đổi số thứ tự trang

Assigns the page number that you specify to the page that follows the manual page break. This option is only available if you assign a different page style to the page that follows manual page break.

Số thứ tự trang

Enter the new page number for the page that follows the manual page break.

Biểu tượng Ghi chú

Để hiển thị các dấu ngắt tự làm, chọn lệnh Xem > Ký tự không in.


Chèn và Xoá Chỗ Ngắt Trang