Điều hướng

Nhấn vào biểu tượng này trong Bộ điều hướng hoặc ở góc dưới bên phải cửa sổ tài liệu thì hiển thị một thanh công cụ cho bạn chọn trong những đích tồn tại bên trong tài liệu. Vậy bạn có thể sử dụng biểu tượng mũi tên bên trên/dưới để đặt vị trí của con trỏ văn bản vào đích trước hay đích kế tiếp trong tài liệu.

Nhấn vào nút chỉ lên để cuộn về trang hay đối tượng trước đó.

Nhấn vào nút chỉ xuống để cuộn tới trang hay đối tượng kế tiếp.

Mặc định là nếu bạn chưa chọn mục khác, nút mũi tên sẽ nhảy tới trang trước hay trang kế tiếp trong tài liệu. Các nút mũi tên được hiển thị màu đen khi bạn duyệt qua các trang, và màu xanh khi bạn nhảy tới các đối tượng kiểu khác.

Những mục nhập tương ứng chính với các mục trong hộp lựa chọn Bộ điều hướng. Bạn cũng có thể chọn các đích khác để nhảy đến. Chẳng hạn, các mốc mà bạn có thể đặt bằng biểu tượng Đặt mốc trong Bộ điều hướng. Bạn có thể chọn một đối tượng trong những tùy chọn này trên thanh công cụ Điều hướng: bảng, khung văn bản, đồ họa, đối tượng OLE, trang, tiêu đề, mốc, đối tượng vẽ, trường điều khiển, phần, liên kết lưu, vùng chọn, cước chú, ghi chú, mục nhập chỉ mục, công thức bảng và công thức bảng sai.

Đối với công thức bảng, bạn có thể hoặc nhảy tới mỗi công thức bảng nằm trong tài liệu, hoặc nhảy chỉ tới mỗi công thức bảng sai. Đối với công thức sai, bạn chỉ nhảy tới mỗi công thức đã gây ra lỗi. Chương trình thì bỏ qua các công thức có lỗi kết quả (những công thức tham chiếu đến công thức không đúng).

Làm việc với thanh điều hướng

Mở thanh công cụ Điều hướng bằng cách nhấn vào biểu tượng của nó trên thanh công cụ thẳng đứng. Bạn cũng có thể tách rời thanh công cụ, bằng cách kéo nó vào vị trí khác trên màn hình.

Nhấn vào biểu tượng thích hợp với kiểu đối tượng qua chúng bạn muốn duyệt. Sau đó thì nhấn vào các nút mũi tên « Đối tượng trước » hay « Đối tượng kế » Tên của nút cũng ngụ ý kiểu đối tượng được chọn. Con trỏ văn bản nằm trên đối tượng bạn đã chọn.

Biểu tượng Gợi ý

Bạn có thể cấu hình LibreOffice tùy theo ý kiến riêng về việc điều hướng trong tài liệu. Để làm như thế, chọn lệnh Công cụ > Cấu hình. Những bảng khác nhau để điều chỉnh các trình đơn, cách gõ bằng bàn phím hoặc thanh công cụ thì chứa các chức năng khác nhau để điều hướng trong tài liệu, dưới vùng « Điều hướng ». Bằng cách này, chẳng hạn, bạn có thể nhảy tới thẻ chỉ mục trong tài liệu, dùng chức năng « Tới thẻ chỉ mục kế/trước ».


Tìm lại

Nhấn vào biểu tượng Tìm lại trên thanh công cụ Điều hướng để lặp lại việc tìm kiếm bạn đã bắt đầu trong hộp thoại Tìm và Thay thế. Nhấn vào biểu tượng thì hai nút màu xanh trên thanh cuộn thẳng đứng làm chức năng Tìm lại tiếpTìm lại ngược. Nhấn vào một trong hai nút này để tiếp tục việc tìm kiếm dựa vào chuỗi bạn đã nhập vào hộp thoại Tìm và Thay thế.