Thanh công cụ

Thanh công cụ chứa các chức năng thường dùng.

Phóng to

Tăng kích cỡ hiển thị công thức thêm 25%. Tỉ lệ thu phóng được ghi trên thanh trạng thái. Bạn cũng có thể thay đổi tỉ lệ này trên trình đơn ngữ cảnh của thanh trạng thái. Các tuỳ chọn thu phóng cũng nằm trong trình đơn ngữ cảnh của vùng làm việc.

Biểu tượng

Phóng to

Thu nhỏ

Giảm 25% tỉ lệ hiển thị công thức. Tỉ lệ thu phóng được ghi trên thanh trạng thái. Bạn cũng có thể thay đổ tỉ lệ này trong trình đơn ngữ cảnh của thanh trạng thái. Trình đơn ngữ cảnh của vùng làm việc cũng có các tuỳ chọn thu phóng.

Biểu tượng

Thu nhỏ

100 %

Displays the document at its actual size.

Biểu tượng

Hiển thị 100%

Show All

Displays the entire formula in the maximum size possible so that all elements are included. The formula is reduced or enlarged so that all formula elements can be displayed in the work area. The current zoom factor is displayed on the status bar. A selection of available zoom options is accessible through the context menu. The context menu in the work area also contains zoom commands. The zoom commands and icons are only available in Math documents, not for embedded Math objects.

Biểu tượng

Hiện tất cả

Cập nhật

Lệnh này cập nhật lại nội dung của công thức trong cửa sổ tài liệu.

Các thay đổi trong cửa sổ Lệnh được cập nhật tự động nếu tuỳ chọn Hiển thị tự cập nhật được bật.

Biểu tượng

Cập nhật

Con trỏ công thức

Sử dụng biểu tượng này trên thanh Công cụ để bật hay tắt Con trỏ công thức. Phần công thức nơi con trỏ nằm trong Cửa sổ Lệnh được đánh dấu với viền mỏng khi con trỏ công thức hoạt động.

Biểu tượng

Con trỏ Công thức

Các ký hiệu khác

Mở hội thoại Ký hiệu, tại đây bạn có thẻ chọn một ký hiệu để chèn vào công thức của mình.

Biểu tượng

Symbols